Jarní hry a činnosti

 • Naše modrá planeta – příroda se probouzí
 • Svátky jara
 • Lidé a věci kolem nás

Hlavní záměry pro III. čtvrtletní integrovaný blok

 • všímat si změn v přírodě ,rozvíjet city dítěte působením krás přírody probouzejícího se jara
 • získávat vztah ke zvířatům a jejich mláďatům,učit se chovat ekologicky a upozorňovat děti na význam zeleně a čistoty životního prostředí.
 • posilovat prosociální chování dětí, vzájemné pomoci mezi sebou.
 • Posilovat citový vztah k rodině
 • příprava na Velikonoce a Svátek matek
 • Rozvíjet multikulturní výchovu k dětem a lidem na celém světě bez rozdílu barev pleti a jiných odlišností.
 • vědět,že každé povolání člověka  je potřebné ,učit se chápat význam celoživotního učení pro každého z nás.
 • Posilovat smysl pro povinnost a vážit si práce druhých
 • Vytvářet osobnostní předpoklady pro vstup do základní školy.

Doplňující akce

 • ekologický program“ jaro-půda“
 • návštěva evangelického kostela – povídání ev.faráře –Velikonoce
 • vítání jara – vynášení Morany
 • „pálení čarodějnic“ – opékání vuřtů
 • prohlídka umělecké tkalcovny Z.Kubáka
 • prohlídka pražírny kávy
 • exkurse do zákulisí obchodu
 • návštěva knihovny – beseda o knihách s vedoucí knihovny
 • divadelní představení
 • návštěva MÚ –obřadní síň,místní policie – funkce kamerového systému-bezpečnost ve městě.