Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí ve kterém žijeme, k přírodě.Našim cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastí chování.Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat.

 

Očekávané výstupy – cíle

 

 • všímat si změn a dění v přírodě

 • poznat a pojmenovat přírodu kolem nás

 • osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o životní prostředí.

 • znát význam životního prostředí pro člověka

 • umět rozlišit činnosti, faktory, které na životní prostředí působí kladně

a naopak.

 • pečovat o životní prostředí – dbát o pořádek, třídit odpad ( plasty, papír, biologický odpad, sklo),starat se o rostliny a ptáčky.

 • vytvořit u dětí úctu k životu ve všech jeho formách

 • vést děti k lásce a ohleduplnosti k přírodě a k sobě navzájem

 • rozvíjet fantazii a tvořivost

 • zprostředkovat dětem jednoduché pokusy.

 

 

Časový rozsah

celoroční projekt – aktivity jsou zařazovány podle aktuální situace

 

Věková skupina

3-6 let

 

Průběžné činnosti

 

 • pozorování – rostliny, zvířata, kořínky, žížaly, larvy, housenky

- co do půdy patří X co nepatří

- pokusy - rozeznávání zrakem, hmatem

- pracovní aktivity – kompost - shrabané listí

 

 

Obsah – směrem k dětem

 

 • sledování stromů, rostlin, zvířat na zahradě nebo plánovaných vycházkách

 • sběr listí – otisky, skládání obrázků

 • hrabání listí na školní zahradě – kompost

 • sběr přírodnin – výroba a práce s nimi, tiskátka z brambor

 • výroba ozdobné dýně

 • čistota vody – význam vody pro člověka

- vycházka k čističce odpadních vod

- pozorování vodojemu

- pokusy se sněhem

- význam sněhu pro člověka – vláha a odpočinek pro přírodu

 

 • barborky – pozorování pučení pupenů

 • jak to bylo v pradávných dobách – návštěva Houbového parku v Roseči - zkameněliny, fosilie.

 • každodenní pozorování počasí – kalendář přírody

 • pozorování a krmení ptáků, veverek,zvířat – krmítko na školní zahradě

- krmelec v lese

-výroba krmítka z papíru

 

 • prohlídka farmy v České Olešné – pan Sýkora – seznámení s dom.zvířaty, nářadím,způsobem života.

 • prohlídka bramborárny v Č.Olešné – uskladnění a třídění brambor

 • tématické výlety po okolí – pozorování domácích zvířat na místních farmách

 • výlov rybníka – pozorování práce rybářů, druhy ryb, význam pro člověka

 • návštěva v ZOO – seznámení se životem cizokrajných zvířat – nekrmíme zvířata v ZOO, nekřičíme

 • pokusy ve třídách – pozorování klíčení různých semínek, péče o ně

- založení dětské zahrádky, koutek přírody

 

 • pozorování probouzející se jarní přírody – pupeny na stromech, květiny, mláďata

 • ekologicky výukový program s celoroční tématikou

- potravinový řetězec

- včelí království – výrova z vosku

- podzimní příroda

- zimní příroda

- divadla a videonahrávky určené pro děti předškolního

věku s touto tématikou

- výtvarná dílna :

- ubrousková technika

- malování na sklo, na hedvábí

- aranžování květin a přírodnin

- práce s keramickou hlínou v MŠ

 • provaznické muzeum Deštná

 • tkalcovna Kubák – pozorování práce na tkalcovských stavech hotové výrobky z vlny, seznámení s tradičními řemesly.

 • pražírna Kubák – výroba kávy

 • třídění odpadu – sběrný dvůr ve Strmilově

-využití pohádkových příběhů o nepořádku, názorných pomůcek z kabinetu MŠ

- využití různorodých odpadních materiálů k rozvíjení dětské fantazie a tvořivosti – dílna skřítka Šikuly

- další zpracování použitého papíru